PRIVACYVERKLARING ANSINK ADVOCAAT & MEDIATOR

Ansink advocaat & mediator verwerkt persoonsgegevens, waar Ansink advocaat & mediator zorgvuldig mee omgaat. Ansink advocaat & mediator neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierover wil Ansink advocaat & mediator u graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geeft Ansink advocaat & mediator u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over religie en geloofsovertuiging, ras of etnische voorkeur, politieke voorkeur seksueel gedrag / seksuele gerichtheid, lidmaatschap van een vakbond en genetische en biometrische gegevens, en BSN-nummer. Deze gegevens krijgen door de wet extra bescherming, vanwege een (grote) mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst die met u gesloten is, dan wel met uw toestemming of als u dat vastgelegd wilt hebben, of omdat het moet op basis van de wet.

Hoe komt Ansink advocaat & mediator aan uw persoonsgegevens?

Ansink advocaat & mediator kan op drie manieren aan uw persoonsgegevens komen. Als eerste, omdat u deze aan mij verstrekt op het moment dat u contact met mij opneemt voor het maken van een eerste kennismakingsafspraak of nadere informatie. Daarnaast kan Ansink advocaat & mediator uw contactgegevens ontvangen van de rechtbank of het Juridisch Loket waar u zich heeft aangemeld. Namens u verzoekt de rechtbank of het Juridisch Loket mij om (telefonisch) contact met u op te nemen.

Van wie verwerkt Ansink advocaat & mediator persoonsgegevens?

Ansink advocaat & mediator verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie het kantoor direct of indirect een werkrelatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: Mensen die aan mijn praktijk verbonden zijn, waar ik een werkrelatie mee heb, wil krijgen of heb gehad. Dat kunnen cliënten zijn, maar ook betrouwbare collega’s met wie mijn kantoor samenwerkt.

Waarvoor verwerkt Ansink advocaat & mediator persoonsgegevens?

Als u gebruik wilt maken van mijn diensten, heeft mijn kantoor uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kan ik bijvoorbeeld voor u gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen, u goed informeren, berekeningen maken of processtukken en contracten opstellen.
Als u gebruik maakt van mijn diensten, dan wil ik u ook goed van dienst kunnen zijn. Ik gebruik uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over relevante zaken.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor ik gegevens verwerk. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom het versturen van tussenverslagen, rapportages, uitnodigingen voor cursussen, facturen enzovoorts.
Verwerkt Ansink advocaat & mediator ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie of levensovertuiging, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Maar ook uw financiële gegevens, bijvoorbeeld uw jaaropgave of IB-aangiften zijn gevoelige gegevens.
Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke verplichting voor is, voor het uit kunnen voeren van de gesloten overeenkomst met u, op uw aangeven, met uw toestemming of als uw situatie daar om vraagt. In dat laatste geval verwerk ik deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor mijn dienstverlening.

Wat zijn mijn rechten als cliënt?

U heeft verschillende rechten. U heeft het recht op informatie, in de vorm van deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens in te zien en te rectificeren wanneer deze onjuist zijn. Ook kunt u vragen om een kopie van uw digitale dossier, dat heet het recht op dataportabiliteit. Vervolgens kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens. In die situatie zal ik u niet verder meer kunnen helpen en zal onze overeenkomst eindigen. Ook kunt u uw eerder gegeven toestemming weer intrekken. In sommige situaties kunt u uw persoonsgegevens laten wissen. Ik wis uw gegevens en dossier na afloop van de wettelijke termijnen.

Hoe gaat Ansink advocaat & mediator met uw persoonsgegevens om?

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, en ongeoorloofde toegang door derden, te beschermen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard, zowel op papier als in digitale vorm. Het papieren dossier bevindt zich in een afgesloten archiefkast en het digitale dossier in een beveiligde omgeving.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Alleen ik zelf en een zaakwaarnemer die uitsluitend in mijn opdracht bevoegd is, heeft toegang tot uw gegevens.

Met wie deelt Ansink advocaat & mediator uw gegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend met u zelf gedeeld. Daarnaast wordt in de situatie dat voor u een toevoeging is aangevraagd, gegevens gedeeld met de Raad voor Rechtsbijstand. Voor de berekening van alimentatie en/of opstellen van een vermogensverdeling wordt gebruik gemaakt van het programma ‘Split-Online’. Uw persoonlijke gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd gedeeld met ‘Split-Online’. Daarnaast is met ‘Split-Online’ een toereikende verwerkersovereenkomst gesloten. Verder deel ik (in beperkte mate) uw gegevens met de Belastingdienst, in het kader van fiscale wetgeving. Tot slot worden met diegenen die uitsluitend als zaakwaarnemer bevoegd is, uw gegevens gedeeld.

Gebruikt Ansink advocaat & mediator uw gegevens ook voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Dat kan ik alleen doen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u met mij contact opneemt voor een vrijblijvend intakegesprek en ik vervolgens uw contactgegevens gebruikt voor het opstellen van een opdrachtbevestiging. Ook kunt u denken aan de situatie dat voor de definitieve afwikkeling van uw kwestie het noodzakelijk is om bijvoorbeeld een derde, zoals een notaris of financieel planner in te schakelen. Verder kan ik alleen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van onze overeenkomst en met uw toestemming of op uw aangeven. Ik kan en mag geen gegevens uitwisselen met onbevoegde, externe partijen, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden niet langer bewaard en opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar, tenzij er een gerechtvaardigd belang is uw dossier langer te bewaren.

Gebruikt de website ook cookies of andere soortgelijke technieken?

Nee, op de website van Ansink advocaat & mediator wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ansink advocaat & mediator gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Ansink advocaat & mediator van mij verwerkt?

Ik verwerk uitsluitend de gegevens die u zelf direct of indirect (via Juridisch Loket of rechtbank) aan mij verstrekt. Uw gegevens worden door mij ook vastgelegd in (tussen-)verslagen en overeenkomsten, correspondentie met wederpartijen, advocaten en processtukken. Mocht u uw fysieke en digitale dossier in willen zien, evenals het verwerkingsregister, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. De privacyverklaring heeft u in papieren vorm uitgereikt gekregen bij het intakegesprek of is in digitale vorm naar u toegezonden.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Ansink advocaat & mediator helpt u graag verder als u vragen heeft over deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen via info@ansink-advocaat-mediator.nl Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid

Ansink advocaat & mediator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.